Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-12-30

Dažniausi lotyniški žodžiai ir terminai

Publikuota: Nuorodos. Terminai. Žodynai

Dažniausi terminai ir išsireiškimai užrašyti lotynų kalba (archyviniuose gimimo-krikšto, santuokų, mirties-palaidojimų dokumentuose).

Nelengva mėgėjui studijuoti senųjų rankraščių lotyniškus tekstus.

Daugiau ar mažiau kito įvairių raštininkų, ilgainiui ir to paties raštininko raštas. Istorinių įrašų kokybei įtakos turėjo rašančiojo atida ar atmestinis rašymas (pavyzdžiui, rašant paskubomis) nuotaika ar charakteris, įmantrumas ar įprotis. Pasitaiko vertikalios tiesios, pakreiptos kursyvu, ar skirtingo dydžio raidės, dažnai didžiosios raidės viduryje teksto. Jomis pradėti tikriniai vardai, kaimų, miestų pavadinimai ir svarbesni bendriniai daiktavardžiai (pvz., nusakant pareigybes). Dokumentikoje gausu tikrinių daiktavardžių, pradėtų mažąja raide arba tame pačiame tekste tas pats tikrinis daiktavardis pradėtas tai didžiąja, tai mažąja raide. Dažnai sujungtos i, m, n, raidės supanašėja ir darosi neįskaitomos, žodžio pabaigoje kai kurios raidės parašytos neaiškiais trumpiniais, kartais daromos įmantrios “kilpos”. Galimos savitu dekoru paryškintos pirmosios raidės, puošiant jas piešiniais ar interpretuojant savitu puošybos elementu, tai lėmė raštininko sugebėjimai, jo estetinis skonis. Be abejo, pagražintas visais puošybos segmentais yra įdomesnis dokumentas, bet nepatyrusiam tyrėjui toks teksto raštas gali tapti galvosūkiu.

Lotynų kalba buvo oficiali bažnyčios kalba (mišiose, rašto dokumentuose) Dokumentų raštvedyboje buvo laikomasi tam tikros tvarkos. Rašto įvairovę lėmė raštininkai, naujovės ir tradicijos bei įvairūs veiksniai. Neretai raštininkai greta įprastų imdavo vartoti kitokius vienos ar kitos raidės variantus, nebūdingus puošybos elementus.

Raidė s turi kelis užrašymo variantus: s, S, ∫; raidė v kartais kaitaliojama raide w arba u; raidė z - Z, z, ɀ,ʒ; raidė ž - ẑ, ź, ƶ, Ź; bß, Ɓ, ɓ; f raidė užrašoma Ḟ, ḟ, ᶂ, kartais ɸ; j - ɉ, ʝ, ɟ; l - sunku atskiri ł ir t rašybą Ḹ,  Ł, ł, ɫ; n - Ń, Ƞ, ƞ, sutinkamos ir kitos raidžių variacijos.

Perrašant asmenvardžius ir vietovardžius rekomenduojama perteikti taip, kaip jie parašyti rankraštyje, gal būt pakeičiant y į j (pavyzdžiui, Mikolay - Mikolaj, Remigolskiey - Remigolskiej), x - ks (Onixty - Oniksty). Lietuviškų vietovardžių formas geriau rašyti originaliai, nurodant datą ir dabartinį pavadinimą, bet išnykusių ar neidentifikuotų smulkesnių vietovardžių lietuviškos formos lieka nežinomos.

Krikšto įrašai:

Dažniausiai lotynišką įrašą sudaro kūdikio, jo tėvų, krikštatėvių ir kitų dalyvavusių žmonių įvardijimai. Prieš tėvo vardą įrašomas žodis Patris - reiškiantis tėvas, arba sutrumpintas variantas - P, prieš motinos vardą  rašomas žodis motina Mater , kartais tik trumpinys M, arba Matris. Krikšto tėvai įvardijami žodžiu Lewantes, bet dažnai trumpiniais L, arba Lew, Lev., arba Patrini. Dar po krikšto tėvų gali būti vienas ar keli liudininkai, įrašant žodžius: Assisstentes, ar sutrumpintais įrašais A∫s, Ass, As.

Naujagimis - fīlia/us krikšto įraše paprastai įvardijamas tik vardu ar keliais vardais (pavardė nerašoma). Santuokinio vaiko tėvas beveik visada buvo įrašomas vardu ir pavarde, motina dažniau vienu (tik vardu arba tik pavarde, dažniausiai mergautine). Būna, kad vienas iš tėvų arba abu neįvardijami, vietoje įrašo gali būti brūkšnys (pvz. Patris-), arba tuščias laukelis, arba prierašas nescīo, ignotius - nežinomas.  Kartą XVIII a. pradžioje radau įrašą: “illegitimi thori Patris (uti-erat Bublevski)” - nors skliaustuose įrašyta tik tėvo pavardė, neminimas vardas, bet prierašas uti-erat verčiamas - besielgiantis kaip vijoklis, klajójantis. Tokiu būdu tarsi išteisinama nesantuokinio vaiko motina. Kito vaiko tėvui įvardinti tas pats kunigas prie vardo ir pavardės prirašė grežtesnį terminą Ex fornicationis - paleistuvis. Kitu atveju 1742 m. užrašyta sutuoktinė sulaužiusi taisykles marito servare, bet įžadus davusi nenusidėti spopond it et non servavit. Įdomu tai, kad šis tekstas lape įrašytas kitaip - aukštyn kojomis, t. y. atvirkščiai.

Plačiau apie kitus įvardijimus>>>

Perskaityti lotynų kalba įrašytus dokumentus padės trumpas svarbiausių žodžių žodynas.

Mano sudarytas žodynėlis:

advocatus - advokatas, teisininkas, miesto administratorius (vaitas)
ambo - abu
amitta- teta, sesuo tėvo arba motinos
amitta magna - sesuo, senelio arba močiutės
amitta major - sesuo, prosenelio ar prosenelės
annus domin|us, ī - viešpaties metais
aul|a, ae - kiemas; diendaržis; rūmai, pilis, dvaras
baptiz|o, āre, āvī, ātumbažn. krikštyti; Bptm. krikštytas
baptist|a, ae - krikštytojas
centuri|o, ōnis - centurionas, šimtininkas (centurijos viršininkas)
circum|fero - aplinkui, išplisti
cīvit|ās, ātis - miestas, miesto ribos
caelebs - netekėjusi, nevedęs
conjugatis - vedęs, ištekėjusi
conjugum filius legitimus - sūnus oficialiai pripažintoje santuokoje
cūj|us, corp|us, - kurio kūnas;
cumsu, kartu, drauge
- (krypčiai) nuo; iš
di|ēs, ēī - diena
district|us, ī - sritis, apygarda
domin|us, ī  - 1. šeimininkas, ponas; savininkas, valdytojas; 2. valdovas
eōdemten pat;
errātic|us, a, um

1. kláidžiojantis, klajójantis, nepastovùs;
2. vijõklinis

fīli|a, ae - duktė
fīli|us, ī - sūnus
fornicāti|o, ōnis [fornico] - paleistuvãvimas, paleistuvỹstė
gemin|ī, ōrum - dvyniai
hebdomas, adis - septyni; septynerių
herī vakar; ~ vesperī - vakar vakare
humāt|us, ūs - laidotuvės
ibīdemten pat
īdem, eadem, idem - tas pats; taip pat
impōn|o, ere; posuī, positum - duoti, suteikti
innuptus - nevedęs
illēgitim|us, a, um - neteisėtas
illustrissimus - magnatas, senatorius, dokumentuose žymimi priklausantys bajorų luomui
inquilinus (lot.) komornik, kątnik (lenk.) - gyvena pas šeimininką, ūkio darbuotojas
iterum vėl, dar kartą, antrą sykį
īn|fāns, fantis - kūdikis, vaikas
jūdaïz|o, āreišpažinti žydų tikėjimą
juven|is, is - 1. jaunuolis, jaunikaitis, vaikinas 2. jaunuolė, mergelė, mergina; jauna moteris
laboriosus - valstietis
lēgitim|ē teisėtai, pagal įstatymus
magnific|us, a, um1. šaunus, garbingas 2. didžiadvasis, (pra)kilnus, taurus
marīt|us, ī - vyras, sutuoktinis ~ī sutuoktiniai
maritus|a - sutuoktinis (-ė)
matrimonium - santuoka
māt|er, ris - motina
mēns|is, is - mėnuo
mor|ior, ī, tuus - mirtis
nāt|us, ūs - gimimas
nāti|o, ōnis - gimimas, kilmė
nesc|io, īre, īvī (), ītum1. nežinoti 2. nepažinti
neophyt|us, ī neofitas, - naujakrikštis, naujai priėmęs religiją
nobilis/noble - terminas, naudojamas dvarininko apibūdinimui
nōm|en, inis - vardas
okolica - bajorkaimis
omn|is, e - 1. ~ēs visi; 2. kiekvienas
ort|us, ūs - patekėjimas  1) rytai; 2) kilmė, pradžia, atsiradimas
parentes - tėvai
parochi|a, ae - parapija
pat|er, ris - tėvas
pauper, is - neturtingas, beturtis
plebanus - klebonas
pōcillāt|or, ōris - taurininkas
perillūstr|is, e - labai gerbiamas, didžiai vertinamas
prīdiē - prieš dieną, iš vakar dienos, vakarykščiai, išvakarėse
rēgāli|a, um n - karaliaus rezidencija
rēgn|o, āre, āvī, ātum - 1. būti karaliumi, karaliauti; viešpatauti; 2) valdyti
relicta|tus - našlė, našlys
sacr|o, āre, āvī, ātumpašventinti
sēmi anni - pusės metų (amžiaus)
sepult|us, a, um - palaidotasis, velionis
serēnit|ās, ātis - šviesybė (titulavimas); tua ~ās Cp Jūsų Šviesybe!
territōri|um, ī - teritorija, sritis, kraštas
test|is, is - liudytojas, liudininkas
ux|or, ōris - žmona, pati
uxōri|us, a, umžmonos, priklausantis žmonai, susijęs su žmona
vexillifer, ī - vėliavininkas
vērō tikrai, iš tiesų, iš tikrųjų (magnum effēcistī C)
vidua - našlė
vīll|a, ae - namai kaime; vasarnamis; sodyba, ūkis, dvaras
vīt|a, ae - gyvenimas;, abīre ~ā pasitraukti iš gyvenimo, mirti

Vietovių pavadinimai:

prouinciam - gubernija
civitatem - miestas
oppidum  - kaimas
estate - dvaras
oppidum - miestelis
villa - vienkiemis, sodyba
suburbanum - priemiestis
sedes - gyvenvietė
loco - stotis
stabulis - viensėdis
lacu - kaimas
fundum - valda
territorium - teritòrija, sritìs, krãštas

Teisiniai:

Matrimonium debet esse liberum – santuoka turi būti laisva, t.y. šalių susitarimu galima ištuoka
Ius sacrum – šventoji teisė, t.y. įstatymai, reguliuojantys viešąją bažnytinę teisę
Ius publicum – viešoji teisė, reguliuojanti valstybės reikalus.
Ius privātum – privatinės nuosavybės teisė, taikoma pavieniams asmenims.
In deposito – saugojimui (užrašas ant dokumentų aplanko).
In delicto – kaltas; pažeidęs įstatymą.
Incognito – Slapta, slepiant savo vardą
In corpore – visi; visumoje.
Factio testamenti – testamento surašymas
Heres legitimus – teisėtas paveldėtojas
Heres – paveldėtojas, asmuo, kuriam palikimas atitenka pagal įstatymą arba testamentą.
Flagrante delicto – nusikaltimo vietoje, darant nusikaltimą.
us quo; status quo ante – dabartinė padėtis; ankstesnė padėtis.
Sine nomine – nenurodant (be) vardo.
Non rex est lex, sed lex est lex – ne valdovas yra įstatymas, o įstatymas yra valdovas.

Pastaba. Kur kas sunkiau versti tekste esančius žodžių trumpinius, pvz. Con∫ panašus į Conf, jeigu būtų Com - Commendarius, verčiamas klebonas (dažniau užrašomas: parochus ar plebanus). Taip pat yra panašus žodis Confrater - vienuolis. Tikrai būna sunku žodžius pritaikyti šiuolaikinei kalbai ir prasmei, nes jie gali būti “neįkandami” skaitant senus tekstus. Specialistai pataria prisiminti, kad ilgą laiką nebuvo standartinių žodžių ar tekstų. Raštininkai savaip užrašydavo fonetiškai išgirstą garsą, savo nuožiūra jį interpretavo. Todėl dažnai net tame pačiame dokumente, galima surasti skirtingos reikšmės įrašų su tuo pačiu žodžiu. Daugybė klausimų, kiekvienam reikia komentaro ir laiko, kad palengva atsivertų tekstų paslaptys.

Daugiau Nuoroda, Galima mokytis lenkų kalba Nuoroda

  • Metų mėnesiai lotynų, lenkų, lietuvių kalbomis

20a. pradžios mėnesių žodynėlis

Patiko (0)


Atgal į: Dažniausi lotyniški žodžiai ir terminai