BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuviškai užrašomi vardai ir pavardės

Kokie asmenvardžių perrašymo lietuvių kalba principai?

Iliustracija. Archyvinis įrašas:1795 m. epaveldas.lt

Matėme, kad dabartinės mūsų pavardės yra ilgos nutautinamosios raidos rezultatas: buvo įvairiai perdirbinėjamos, slavinamos (neretai ir vėl lietuvinamos). Dėl tokios transformacijos daugelis jų neatpažįstamai pakito, dažnai nedaug tesiskiria nuo atitinkamo tipo lenkiškų ar gudiškų pavardžių. Savi ir svetimi elementai jose neatskiriamai susiję. Griežtai skirstyti jas į „lietuviškas“ ir „nelietuviškas“ beveik neįmanoma: kiekviena, kad ir pati „nelietuviškiausia“, mūsų pavardė paprastai turi lietuviškų elementų, bent jau jos galūnė būna lietuviška. Todėl vietoj termino nelietuviška pavardė istoriškai tikslesnis būtų suslavinta, ar tik apslavinta, pavardė. Suprantama, ir iki šiol vartoti terminai lietuviška pavardė ir nelietuviška pavardė yra reikalingi ir gali būti vartojami, tik nereikia jų reikšmės suabsoliutinti. Vartokime šiuos terminus apdairiai, nekurkime jų pagrindu klaidinančios ir istoriškai netikslios pavardžių klasifikacijos, kuri negali būti moksliškai pagrįsta”.

„Gimtoji kalba“, 2010, nr. 9, p. 7–11.

Iliustracija. Archyvinis įrašas:1796 m. epaveldas.lt

Kaip jau minėjau ankstesniuose įrašuose, archyvinėse knygose dauguma mūsų asmenvardžių buvo užrašyti nelietuvių kalba, nes dažniausiai ten juos paliko kitataučiai raštininkai. Kiekvienoje parapijoje gyvenusių žmonių surasti vardai ir pavardės privačioje genealogijoje galėtų būti perrašomos lietuvių kalba. Žinome, kad kiekvienas mėgėjas negali tobulai žinoti vertimo taisyklių, bet galima pabandyti sekti Lietuvių kalbos instituto skelbiamus principus, pavyzdžiui, apie joniškiečių asmenvardžius:


Perrašant krikštavardžius lietuviškai, pateikiamos lietuviškos krikščioniškų vardų formos, pvz.:

Jerzy Banaytis (1) [Jurgis Banaitis],

Kaz Janulowicz (2) [Kazys Janulavičius],

Stephan Jonaytis (2) [Steponas Jonaitis],

Stanisław Martynaytys (2) [Stanislovas Martynaitis],

Jakub Urbonaytis (2) [Jokūbas Urbonaitis] ir pan.

Perrašant joniškiečių pavardes lietuviškai, stengiamasi jų nekeisti, bet išsaugoti jų fonetiką ir kitus ypatumus. Bene svarbiausias aptartinas pavardžių lietuviškų lyčių rašybos aspektas − tai balsių, dvibalsių ir priebalsių rašyba, kai kuriais atvejais gerokai besiskirianti nuo dabartinės.

Balsių rašyba:

o keičiama į a, pvz.: Bałtuszko (1) − [Baltuška].

Dvibalsių rašyba:

ay keičiama į ai, pvz.: Jonaytis (2) − [Jonaitis], Walentynaytis (1) − [Valentinaitis]; aw keičiama į au, pvz.: Dawkszaytis (6) − [Daukšaitis], Ławkaytis (6) − [Laukaitis]; oy keičiama į ai, pvz.: Goyłaytis (7) − [Gailaitis], Woyczaytis (2) − [Vaičaitis]; uy keičiama į ui, pvz.: Braziułuytis (2) − [Braziuluitis], Petruytis (2) − [Petruitis].

Priebalsių rašyba:

cz keičiama į afrikatą č, pvz.: Czepaytis (2) − [Čepaitis], Wayczaytis (3) − [Vaičaitis]; ł keičiama į l, pvz.: Andrułaytis (2) − [Andrulaitis], Grygałaytis (2) − [Grigalaitis]; sz keičiama į š, pvz.: Beniuszuytis (3) − [Beniušuitis], Szymaytis (2) − [Šimaitis]; w keičiama į v, pvz.: Wanagaytis (2) − [Vanagaitis] ir pan.

Be šių aptartų, galėtų pasitaikyti ir kitokių fonetinės substitucijos atvejų, kuriuos būtų galima vertinti kaip nedėsningus.

Galūnių rašymas

Tiriamame XVII−XVIII šimtmečio bažnytiniame šaltinyje pavardės yra rašomos ir su galūnėmis, ir be jų. Pavardės su lietuviškomis patroniminėmis priesagomis -aitis, -onis, -ūnas pastebimai dažniau užrašomos su galūnėmis. Kaip sąmoningo pavardžių slavinimo paliudijimą, matyt, reikėtų vertinti tokius atvejus, kai pavardės su šiomis priesagomis užfiksuotos be galūnių. Vienas iš didesnių pakeitimų yra tas, kad tokioms be galūnių užrašytoms pavardėms bus pridedamos galūnės, pvz.: Andreiun (2) − [Andrejūnas], Baniułuyc (2) − [Baniuluitis] ir pan. Tas pats bus daroma su galūnių neturinčiais bepriesaginiais antroponimais, pvz.: Jogmin (3) − [Jogminas], Norbut (2) − [Norbutas] ir kt.

Alma Ragauskaitė

Lietuvių kalbos institutas http://old.aruodai.lt/

Įdomybės

Vardai vokiečių - prūsų / Memelis

Adam=Adoms, Adams

Christian=Kristions

Christoph=Kristups, Kristop

David=Dowids, Dawids, Dows, Daws

Erdmann=Erdmons, Ertmon

Friedrich=Pridriks, Pricz, Priez

Georg=Jurgis, Jurge, Jurris, Jurs, Jurgutis

Hans=Ansas, Anskis, Anussis

Heinrich=Endrikis, Endriks, Endris

Jakob=Jokubs, Jakubs

Johann=Jonis, Jons, Janis

Martin=Martins, Mertins, Merczus

Max=oft = Miks ! = Mikkelis !

Michael=Mikkelis, Mikkel, Michel, Miks

Wilhelm=Willums, Willoms, Willems, Willus

Anna=Annikke, Anicke

Barbara=Barbe, Barbike

Elsa=Elze, Elsze, Elske, Elske

Hedwig=Edwikke, Adwikke

Ilse=Ilze, Ilsze, Ilße

Katharina=Katryne, Katrine, Katre

Madline=Madlyne

Maria=Marinke, Mare, Marike

Regina=Ragine

Ursula=Urte, Orte, Urtike, Urtuzze, Szule

http://www.online-ofb.de/memelland/
…………………….
Ir dar linksmai - Tavo vardas japoniškai

Patiko (0)

Rodyk draugams

No comments yet. Be the first.

Rašyk komentarą