BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Genealoginių ir giminystės terminų lotynų - lietuvių žodynėlis

Įdomus terminas Prakurė́jas - (lot.) pronepotis, filius’, (s. r.) пращыръ, пращюръ, (lenk.) prapradziad, proprosenelis, giminės pradininkas.

Kaip atrodė kiti giminystės terminai ir ką jie reiškia?

Sedos RKB 1641m krikšto įrašai. Lietuviškos pavardės: rugpjūčio 15d Jurgis Stungurys, Jonas Petrikaitis ir rugpjūčio 16d Valentinas Šilbajoraitis ir Feliksas Judaitis

Sedos RKB 1641m krikšto įrašai. Lietuviškos pavardės: rugpjūčio 15d Jurgis Stungurys, Jonas Petrikaitis ir rugpjūčio 16d Valentinas Šilbajoraitis ir Feliksas Judaitis

 • abamita prosenelės sesuo
 • abavunculus prosenelės brolis
 • abavus proprosenelis
 • abava, abavia proprosenelė
 • abmatertera proprosenelės sesuo
 • abpatruus proprosenelės brolis
 • abnepos proproanūkis
 • abneptis proproanūkė
 • abpatruus proprosenelio brolis
 • adolescens jaunuolis, mergina, panelė
 • affinis gentainis, svainis
 • affinitas giminystė per santuoką
 • agnatus giminystė iš vyro pusės
 • alias taip pat vadinamas
 • amitta teta, tėvo arba motinos sesuo
 • amitta magna senelio arba močiutės sesuo
 • amitta major prosenelio arba prosenelės sesuo
 • amitta maxima proprosenelio arba proprosenelės sesuo
 • amittalis frater motinos sesers sūnus
 • arboretum giminės medis, genealoginis medis, auginti medį
 • atavus proproprosenelis
 • atavia proproprosenelė
 • amittalis soror motinos sesers duktė
 • avunculus dėdė, motinos brolis
 • avuncularis frater dėdės brolis
 • avuncularis soror dėdės sesuo
 • avus senelis
 • ava, avia senelė
 • baptizatio krikštas
 • baptizatus pakrikštyti
 • conjugalis vedęs
 • conjugatis vedęs, ištekėjusi
 • conjuges sutuoktiniai
 • consanguinei proximiores artimiausi giminaičiai
 • consobrinus brolėnas, pùsbrolis (iš motinos pusės)
 • consobrina seserėčia, pùsseserė (iš motinos pusės)
 • consocer uošvis
 • consors sutuoktinis
 • copulatio susituokę
 • declaratio nullitatis matrimonii santuokos pripažinimas negaliojančia
 • defunctus, denatus miręs, baigęs gyvenimo kelią
 • filiaster sūnėnas
 • filiastra dukterėčia
 • filius sūnus
 • filia duktė
 • frater brolis (pusbrolis iš tėvo pusės);
 • fratris filius – sūnėnas; uxor fratris - brolienė; uxoris frater svainis
 • fratria brolienė
 • gemellus, geminus dvynys, dvyniai
 • gener žentas
 • genetrix motina
 • genitotėvas
 • gens giminė, palikuoniai
 • germanus tikras brolis, broliškas
 • germanus frater motinos pusbrolis (dėdės sūnus)
 • glos vyro sesuo, moša
 • illegitimus nesantuokinis
 • infans vaikas
 • innuptus nevedęs
 • innupta netekėjusi
 • juvenis jaunuolis
 • levir vyro brolis, dieveris
 • liber, libera nepriklausomas, laisvas, nevęs liberi vaikai
 • majores protėviai
 • marita žmona
 • maritus vyras, sutuoktinis
 • mater matina
 • materna krikštamotė
 • matertera teta, motinos sesuo
 • matertera magna senelės sesuo
 • matertera majoprosenelės sesuo
 • matrimonialis santuokinis, vedybinis
 • matrimonium santuoka, sutuoktuvės
 • matruelis pusbrolis, motinos brolio sūnus
 • mortuus miręs
 • natus gimęs, sūnus
 • nepos anūkas, vaikaitis
 • neptis anūkė, vaikaitė
 • nothus neteisėtas vaikas
 • noverca pamotė
 • novercus patėvis
 • nutrix žindyvė
 • obstetrix pribuvėja
 • orphanus našlaitis be tėvo
 • parentes tėvai
 • pater tėvas
 • pater adoptivus uošvis
 • pater antiquus senelis
 • patrini krikštatėviai
 • patruelis germana soror motinos pusseserė (dėdės duktė)
 • patruus brolio iš tėvo pusės
 • patrua sesers iš tėvo pusės
 • patruus germanus dėdė, tėvo brolis
 • patruus magnus senelio brolis
 • patruus major prosenelio brolis
 • privignus posūnis
 • privigna podukra
 • proamita prosenelio sesuo
 • proavunculus prosenelio brolis
 • proavus prosenelis
 • proavia prosenelė
 • progener anūkės vyras
 • proles palikuonys, vaikai
 • promatertera prosenelės sesuo
 • pronepos proanūkis
 • proneptis proanūkė
 • pronurus anūko žmona
 • propatruus prosenelio brolis
 • prosocer vyro ar žmonos senelis
 • prosocrus vyro ar žmonos senelė
 • provisor puerorum vaiko globėjas
 • provisus suteikti sakramentai (mirusiam)
 • pueri vaikai
 • pupillus našlaitis be motinos
 • relicta našlė
 • relictus našlys
 • secundo voto antrą kartą vedęs
 • senectus senatvė
 • sepultura laidotuvės
 • sepultus palaidotas
 • socer uošvis, šešuras
 • socrus uošvė
 • soror sesuo
 • sororarius, sororius sesers vyras
 • sororinus seserėnas
 • sororina seserėčia
 • sponsa sužadėtinė
 • tumulatus palaidoti

Mūsų kalba turtinga ir yra išsaugota daugybė giminystės ryšius nusakančių žodžių.

Lietuvių giminystės terminai - Nuoroda

———————————————————–

Socialinė grupė/pogrupis/XVI – XVII a. / XVIII – XIX a. / apibūdinimas

(Parengta pagal Senosios Lenkijos socialinės hierarchijos pakopos, sudarytas R. T. Prinke)

1. Didikas

1) Magnatas (aukštos kilmės asmuo) Magnificus/ Illustrissimus Magnificus/Miesto ir (arba) kelių kaimų savininkas.

2) Posesijos valdytojas/Generosus/Magnificus/Mažiausiai vieno kaimo savininkas.

3) Smulkioji bajorija/Nobilis/Generosus/Dalies kaimo savininkas, kartais dirbantis savo žemę.

4) Beturtis bajoras/Nobilis/Generosus /Iš viso neturėjo žemės, dirbantys kitiems.

2. Miestietis

1) Aristokratas (pirklys) /Spectabilis/Nobilis/Turtingas prekybininkas, kelių namų savininkas. (Vėliau, ir bajorystės neįrodę, miestuose gyvenę bajorai).

2) Pilietis/Honoratus/Spectabilis/Vieno namo savininkas, gyvenantis priemiestyje.

3) Gildijos amatininkas /Famatus/ Famatus/Gildijos narys, gyvenantis priemiestyje.

4) Liaudis, smulkūs amatininkai /Circumspectus/Famatus/Famatus/ Neturtingi cechų amatininkai.

5) Partačius /Honestus/Tradicinių ūkio amatų meistras.

3. Valstietis

1) Baudžiauninkas/Laboriosus/ Laboriosus/

2) Smulkus ūkininkas/Laboriosus/ Laboriosus/

3) Namų ūkio darbininkas/Laboriosus/ Laboriosus/Gyvena savo name ir dirba su kitais valstiečiais.

4) Kampininkas/Laboriosus/ Laboriosus/Gyvena ir dirba kitiems valstiečiais.

“1795 m. Lietuvą prijungus prie Rusijos, penktosios visos Rusijos revizijos duomenimis (1795), Lietuvoje buvo įrašyta 30 proc. laisvųjų valstiečių, XIX a. viduryje jų beliko 5 proc… Įrašai revizijų sąrašuose nesutampa su inventorių duomenimis… Iš jų matyti, kad laisvaisiais žmonėmis buvo įrašomi bežemiai, žiemionys, išeiviai ir bėgliai, kai kuriuose dvaruose — činšininkai”.

M. Jučas, Baudžiavos irimas Lietuvoje, 1972.

logija.baltnexus.lt, kaminscy.pl, www.lkz.lt, vddb.library.lt

Patiko (1)

Rodyk draugams

No comments yet. Be the first.

Rašyk komentarą